ZASADY REGULUJĄCE UDZIAŁ W KURSACH

 

 1. Uczestnik kursu
  1. zgłasza z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez naukę języków obcych, poza godzinami pracy;
  2. w chwili dokonania zgłoszenia udziału w Projekcie jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego lub umowy o pracę nakładczą;
  3. posiada zameldowanie stałe lub tymczasowe na terenie województwa mazowieckiego.
 2. Uczestnik kursu zobowiązuje się do:
  1. wypełnienia formularza zgłoszeniowego;
  2. przystąpienia do testu kwlifikacyjnego (nie dotyczy grup o poziomie A1);
  3. złożenia zaświadczenia o zatrudnieniu;
  4. podpisania Umowy regulującej zasady organizacji i udziału w kursie;
  5. podpisania deklaracji o otrzymaniu podręczników i ich zwrocie w razie rezygnacji z kursu.
 3. Uczestnik kursu zobowiązuje się do:
  1. regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego wpisem na listę obecności (4 kolejne nieobecności bez powiadomienia powodują skreślenie z listy);
  2. przystąpienia do egzaminu kończącego kurs;
  3. samodzielnego realizowania materiału w przypadku nieobecności na zajęciach;
  4. szybkiego zwrotu otrzymanych podręczników w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy uczestników kursu.
 4. Każdy Beneficjent Ostateczny może uczęszczać wyłącznie na jeden kurs językowy.